• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Οίνοι ΠΓΕ της Ελλάδας

Οι οίνοι ΠΓΕ της Ελλάδας «Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης», ενσωματώνουν την παλιά υποκατηγορία «Τοπικοί Οίνοι» και περιλαμβάνουν κάποιους από τους οίνους με «Ονομασία κατά Παράδοση». Οι θέσπιση τους, βοήθησε στην ενίσχυση των εννοιών της αυθεντικότητας και της τυπικότητας, μέσο των καθορισμένων γεωγραφικών τους ορίων, των ποικιλιακών συνθέσεων, αλλά και μέσω του δικαιώματος αναγραφής της χρονιάς της εσοδείας. Ανάλογα με το γεωγραφικό εύρος της κάθε ζώνης, μπορούμε να τους χωρίσουμε σε 3 επίπεδα.